komornik-sadowy-przy-sadzie-rejonowym-w-jedrzejowie-dariusz-karyskomornik-sadowy-przy-sadzie-rejonowym-w-jedrzejowie-dariusz-karys

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś Kancelaria Komornicza nr II w Jędrzejowie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia,

że w dniu 20 września 2019r. o godz. 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,8488 ha, składającej się z trzech działek, położonej w miejscowości Raków gmina Jędrzejów, stanowiącej własność dłużnika Krzysztofik Wiesław. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejów nr KI1J/00009459/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 550 889,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 413 166,75 zł.
Wartość rękojmi 55 088,90 zł.
Nieruchomość składa się działek:
a) działki nr 246/1 zabudowana o powierzchni 0,0985 ha
– suma oszacowania na kwotę 353 240,00 zł
– ustalić cenę wywołania na kwotę 264 930,00 zł (trzy czwarte ceny oszacowania)
– ustalić wysokość rękojmi na kwotę 35 324,00 zł
b) działki nr 246/2 niezabudowana o powierzchni 0,7395 ha
– suma oszacowania na kwotę 157 945,00 zł
– ustalić cenę wywołania na kwotę 118 458,75 zł (trzy czwarte ceny oszacowania)
– ustalić wysokość rękojmi na kwotę 15 794,50 zł
c) działki nr 246/3 zabudowana
– suma oszacowania na kwotę 39 704,00 zł
– ustalić cenę wywołania na kwotę 29 778,00 zł (trzy czwarte ceny oszacowania)
– ustalić wartość rękojmi na kwotę 3 970,40 zł

Przystępujący do licytacji na podstawie art. 962 § 1 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika

nr: 77102027330000250200318709 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jędrzejowie

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta komornika można przeglądać trzy dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K
Dariusz Karyś

dariusz
About dariusz